,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU
ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Do projektu zgłosiło się 9 publicznych szkół podstawowych z terenu Głogowa tzn.: SP2, SP3, SP6, SP7, SP8 z oddziałami integracyjnymi, SP 9, SP 10, SP 11, SP 14. Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej – w bezpłatnych zajęciach uczestniczyć będzie - 700 uczniów z klas 1-8, 19 nauczycieli, przeprowadzonych zostanie łącznie 750 - godzin zajęć. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w tych zajęciach.
Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.

Iwona Hnat

Dekleracja uczestnika zajęć sportowych.
Regulamin zajęć sportowych.
Kategoria - Informacje.