„Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej ”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Deklaracje uczestnictwa i Regulamin zajęć u nauczycieli prowadzących zajęcia: Iwona Hnat i Iwona Bielec.
Kategoria - Informacje, Sport, Z życia szkoły.