Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie (budynek A)

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U .z 2017r. poz.59). Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala, co następuje:
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prowadzone zmiany podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej - www.sp2glogow.pl

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie.
 2. Nauczyciele.

III. Odpłatność za obiady

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu, uwzględniając tygodniowy jadłospis.
 2. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 5,00 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dla nauczycieli jest to pełna odpłatność i wynosi 6,50 zł. (całkowity koszt zakupów produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników z przeliczeniem na jeden obiad).
 3. Opłaty przyjmuje intendent w terminie podanym na tablicy ogłoszeń lub przelewem na konto: Bank BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0193 1490
 4. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności do godziny 8.00 pierwszego dnia absencji.

IV. Wydawanie posiłków

 1. Obiady wydawane są codziennie w czasie trzech przerw:
  • 10.35 - 10.45 pierwsze danie (zupa) dla klas I – III
  • 11.30 – 11.45 drugie danie dla klas I – III
  • 12.30 – 12.45 pierwsze i drugie danie dla klas IV - VI
 2. Uczniowie klas 4-6, którzy w danym dniu mają 4 lekcje, mogą otrzymać posiłek po skończonych zajęciach.
 3. Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.
 4. Obowiązuje zakaz sprzedaży bloczków oraz przekazywania innym uczniom bez zgody rodziców.

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie bloczka obiadowego.
 2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu do stołówki osobom niekorzystającym z obiadów.
 3. Zabrania się wnoszenia do stołówki naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
 4. W stołówce obowiązuje cisza.
 5. Zabrania się biegania przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku.
 6. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.
 8. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 9. Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza intendentowi.
 10. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.
 11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie (budynek B)

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U .z 2017r. poz.59). Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala, co następuje:
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prowadzone zmiany podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej - www.sp2glogow.pl

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie.
 2. Nauczyciele.

III. Odpłatność za obiady

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu, uwzględniając tygodniowy jadłospis.
 2. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 4,00 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dla nauczycieli jest to pełna odpłatność i wynosi 6,50 zł. (całkowity koszt zakupów produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników z przeliczeniem na jeden obiad).
 3. Opłaty przyjmuje intendent w terminie podanym na tablicy ogłoszeń lub przelewem na konto: Bank BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0193 1490
 4. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności do godziny 8.00 pierwszego dnia absencji. Kwota za odpisy zwracana jest na konto lub wypłacana gotówką na koniec danego miesiąca.

IV. Wydawanie posiłków

 1. Obiady wydawane są codziennie w czasie jednej przerwy:
  12.30 – 12.45 pierwsze i drugie danie dla klas VII - VIII
 2. Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.
 3. Obowiązuje zakaz sprzedaży bloczków oraz przekazywania innym uczniom bez zgody rodziców.

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie bloczka obiadowego.
 2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu do stołówki osobom niekorzystającym z obiadów.
 3. Zabrania się wnoszenia do stołówki naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
 4. W stołówce obowiązuje cisza.
 5. Zabrania się biegania przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku.
 6. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.
 8. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 9. Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza intendentowi.
 10. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.
 11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.