Stołówka szkolna

REGULAMIN STOŁÓWKI

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala co następuje:

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prowadzone zmiany podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej - www.sp2glogow.pl

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie,
2. Nauczyciele,
3. Pracownicy szkoły.

III. Odpłatność za obiady

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
2. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 3,50 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, dla nauczycieli oraz pracowników jest to pełna odpłatność i wynosi 5,80 zł. (całkowity koszt zakupów produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników z przeliczeniem na jeden obiad.
3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po uprzednim poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Opłaty przyjmuje intendent w terminie podanym na tablicy ogłoszeń.
5. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności do godziny dziewiątej pierwszego dnia absencji.

IV. Wydawanie posiłków

1. Obiady wydawane są codziennie w czasie dwóch przerw. Klasy 1-3 spożywają obiad od godziny 11.30 do 11.50, klasy 4-6 od 12.35 do 12.50.
2. Uczniowie klas 4-6, którzy w danym dniu mają 4 lekcje mogą otrzymać posiłek po skończonej przewie obiadowej dla klas młodszych.
3. Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.
4. Obowiązuje zakaz sprzedaży bloczków oraz przekazywania innym uczniom bez zgody rodziców.
5. Uczeń, który zgubi bloczek je obiad w drugiej kolejności na ostatniej przerwie.

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

1. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie bloczka obiadowego.
2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu do stołówki osobom nie korzystającym z obiadów.
3. Zabrania się wnoszenia do stołówki naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
4. W stołówce obowiązuje cisza.
5. Zabrania się biegania przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku.
6. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.
8. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
9. Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza intendentowi.
10. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.
11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.