Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie (budynek A)

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U .z 2017r. poz.59). Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala, co następuje:
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prowadzone zmiany podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej - www.sp2glogow.pl

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie.
 2. Nauczyciele.

III. Odpłatność za obiady

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu, uwzględniając tygodniowy jadłospis.
 2. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 5,00 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dla nauczycieli jest to pełna odpłatność i wynosi 6,50 zł. (całkowity koszt zakupów produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników z przeliczeniem na jeden obiad).
 3. Opłaty przyjmuje intendent w terminie podanym na tablicy ogłoszeń lub przelewem na konto: Bank BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0193 1490
 4. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności do godziny 8.00 pierwszego dnia absencji.

IV. Wydawanie posiłków

 1. Obiady wydawane są codziennie w czasie trzech przerw:
  • 10.35 - 10.45 pierwsze danie (zupa) dla klas I – III
  • 11.30 – 11.45 drugie danie dla klas I – III
  • 12.30 – 12.45 pierwsze i drugie danie dla klas IV - VI
 2. Uczniowie klas 4-6, którzy w danym dniu mają 4 lekcje, mogą otrzymać posiłek po skończonych zajęciach.
 3. Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.
 4. Obowiązuje zakaz sprzedaży bloczków oraz przekazywania innym uczniom bez zgody rodziców.

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie bloczka obiadowego.
 2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu do stołówki osobom niekorzystającym z obiadów.
 3. Zabrania się wnoszenia do stołówki naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
 4. W stołówce obowiązuje cisza.
 5. Zabrania się biegania przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku.
 6. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.
 8. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 9. Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza intendentowi.
 10. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.
 11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogowie (budynek B)

I. Podstawa prawna

Na podstawie art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U .z 2017r. poz.59). Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala, co następuje:
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prowadzone zmiany podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej - www.sp2glogow.pl

II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głogowie.
 2. Nauczyciele.

III. Odpłatność za obiady

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu, uwzględniając tygodniowy jadłospis.
 2. Cena jednego posiłku dla ucznia wynosi 5,00 zł i obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku. Dla nauczycieli jest to pełna odpłatność i wynosi 6,50 zł. (całkowity koszt zakupów produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników z przeliczeniem na jeden obiad).
 3. Opłaty przyjmuje intendent w terminie podanym na tablicy ogłoszeń lub przelewem na konto: Bank BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0193 1490
 4. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności do godziny 8:00 pierwszego dnia absencji. Kwota za odpisy zwracana jest na konto lub wypłacana gotówką na koniec danego miesiąca.

IV. Wydawanie posiłków

 1. Obiady wydawane są codziennie w czasie jednej przerwy:
  11:30 – 11:45 pierwsze i drugie danie dla klas VII - VIII
 2. Otrzymanie obiadu następuje na podstawie ważnego bloczka obiadowego.
 3. Obowiązuje zakaz sprzedaży bloczków oraz przekazywania innym uczniom bez zgody rodziców.

V. Zasady zachowania w stołówce szkolnej

 1. Uczniów korzystających z obiadów obowiązuje ustawienie się w kolejce oraz okazanie bloczka obiadowego.
 2. Podczas wydawania posiłków zakazuje się wstępu do stołówki osobom niekorzystającym z obiadów.
 3. Zabrania się wnoszenia do stołówki naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych.
 4. W stołówce obowiązuje cisza.
 5. Zabrania się biegania przepychania oraz utrudniania innym uczniom spożywania posiłku.
 6. Sztućce i naczynia używa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Po spożyciu posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zwrotu.
 8. Za straty materialne wyrządzone celowo odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 9. Zgubienie lub zniszczenie bloczka obiadowego uczeń zgłasza intendentowi.
 10. Każdy uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi oraz przestrzegania regulaminu stołówki szkolnej.
 11. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.