Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 2
w Głogowie

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Nadrzędnym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Do głównych zadań świetlicy należy:
 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach: rekreacyjnych (na świeżym powietrzu), relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, ruchowych, teatralnych i innych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi

II. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w godz. 6.45 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
 3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
 4. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 5. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.
 6. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są: - dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, - dzieci dojeżdżające
 7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nieuczęszczający na lekcję religii.
 8. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów (Karta Zgłoszenia dziecka do świetlicy)
 9. Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć (gry, zabawki, materiały plastyczne).
 10. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlicy układanego przez nauczycieli na dany rok szkolny, który jest zgodny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.
 2. Na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej.

IV. Zadania nauczycieli świetlicy

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, z uwzględnieniem pobytu na świeżym powietrzu.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego traktowania,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Wychowanek jest zobowiązany do:
 • przestrzegania Regulaminu Świetlicy,
 • zasad współżycia w grupie,
 • współpracy w procesie wychowania,
 • pomagania słabszym,
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
 • ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

VI. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • Regulamin Świetlicy Szkolnej,
 • Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej,
 • Rozkład dnia pracy świetlicy,
 • Dzienniki zajęć,
 • Karta Zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
 • Procedury,
 • Sprawozdania z działalności świetlicy.