Regulamin świetlicy

I

1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo–opiekuńczej szkoły.

2. Do głównych zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,
 • tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.
3. Do szczególnych zadań świetlicy szkolnej należy:
 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,
 • umożliwienie uczestnictwa w zajęciach: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, ruchowych, teatralnych i innych,
 • organizowanie zajęć rozwijających pasje, zainteresowania i talenty wychowanków,
 • umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
 • prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,
 • współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
 • ozwijanie empatii, kreatywności, inwencji twórczej,
 • umożliwienie korzystania ze stołówki szkolnej.
4. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.

5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.

6. Zadania wychowawców świetlicy:
 • zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,
 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
 • współpraca z rodzicami uczniów,
 • realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,
 • organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,
 • włączenie się w realizację Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły.

II

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie:
a) w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo,
b) dzieci dojeżdżające do szkoły,
c) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych.

2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-15.45. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swego dziecka.

III

1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa Karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje kierownik świetlicy wraz z wychowawcami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:
 • uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
 • przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,
 • wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,
 • aktywności podczas zajęć,
 • kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej,
 • kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
 • każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej,
 • dbania o porządek świetlicy po zakończonych zajęciach.

4. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy.

IV

1. Kierownik świetlicy wraz z wychowawcami każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych.

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i koncepcją pracy szkoły.

3. Rodzice mają prawo opiniować i wnioskować w sprawach świetlicy, w tym w sprawie Planu pracy świetlicy.

4. Roczny Plan pracy świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku szkolnego.

V

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych oraz sekcjach zainteresowań:
 • plastyczno-technicznej,
 • teatralnej,
 • muzyczno-wokalnej,
 • tanecznej,
 • szachowej.
2. Nauczyciele realizujący godziny w ramach art. 42 KN prowadzą sekcje zainteresowań zgodnie z własnymi kwalifikacjami i predyspozycjami.

3. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku, zaś sekcje tworzą wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach.

4. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

VI

1. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Kierownik świetlicy lub wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę.

VII

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 • regulamin świetlicy,
 • roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 • tygodniowy rozkład zajęć,
 • dzienniki zajęć,
 • karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,
 • sprawozdania z działalności świetlicy.