Samorząd Uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…

Janusz Korczak (1878 – 1942), pedagog, pisarz

Skład Samorządu Uczniowskiego

przewodniczący:
koordynatorzy:
opiekun:

Plan pracy na rok szkolny 2018/2019

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

• Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
• Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
• Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
• Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
• Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
• Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
• Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
• Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka

Regulamin Samorządu

Kształt Samorządu
• Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
• Radę Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą przedstawiciele wszystkich klas IV-VI wybrani w klasowych wyborach.
• Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
• Głównymi organami Rady Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Rady Samorządu.

Przewodniczący Samorządu
• Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV -VI, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.
• Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
• Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
• W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu.
• Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

Opiekun Samorządu
• Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
• Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.
• Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
• Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

Zebrania Samorządu
• Zebrania Samorządu odbywają się w miarę potrzeb.
• Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu. • Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
• Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

Postanowienia inne
• Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
• Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

Postanowienia końcowe
• Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
• Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
• Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Radę Samorządu. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka