Samorząd Uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…

Janusz Korczak (1878 – 1942), pedagog, pisarz

Skład Samorządu Uczniowskiego

przewodnicząca: Patricia Zawadzka kl.6b
z-ca przewodniczącej: Hanna Kukła kl. 5a
opiekun: mgr Magdalena Kubacka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁOGOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zadania do wykonania:

Wrzesień:

• Wybory Samorządu Uczniowskiego.
• Ustalenie planu działań na cały rok.
• Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
• Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Październik:

• Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
• Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

Listopad:

• Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
• Andrzejki – dyskoteka.
• Włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

Grudzień:

• Szkolne Mikołajki.
• Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
• Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
• Udział w akcji „Szlachetna paczka”.
• Sprzedaż kartek bożonarodzeniowych.

Styczeń:

• Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
• Bal karnawałowy.

Luty:

• Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

Marzec:

• Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
• Organizujemy obchody Dnia Samorządności.

Kwiecień:

• Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
• Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce świątecznej.
• Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
• Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Maj:

• 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
• Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec:

• 1 czerwca – Dzień Dziecka.
• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
• Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
• Włączenie się w organizację apelu na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

• Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
• Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
• Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
• Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
• Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
• Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
• Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
• Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka

Regulamin Samorządu

Kształt Samorządu
• Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.
• Radę Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą przedstawiciele wszystkich klas IV-VI wybrani w klasowych wyborach.
• Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
• Głównymi organami Rady Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Rady Samorządu.

Przewodniczący Samorządu
• Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV -VI, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.
• Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
• Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
• W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu.
• Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

Opiekun Samorządu
• Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.
• Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.
• Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.
• Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

Zebrania Samorządu
• Zebrania Samorządu odbywają się w miarę potrzeb.
• Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu. • Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
• Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

Postanowienia inne
• Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
• Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

Postanowienia końcowe
• Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
• Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
• Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Radę Samorządu. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka