Rada rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

przewodnicząca: Jadwiga Florczyk
Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Glińska
skarbnik: Katarzyna Pieniążek-Domaradzka

Skład Rady Rodziców:
1A Sabat Dariusz
1B Katarzyna Miniach-Aderek
1C Anna Książkiewicz-Milkowska
1D Kinga Charbin
2A Pałatyńska Monika
2B Nowak Eliza
2C Kałat Izabela
3A Florczyk Jadwiga
3B Dąbrowska Ilona
4A Downar Anna
4B Kurzeja Justyna
4C Każmierczak Agnieszka
4D Woźny Dorota
4E Katarzyna Pieniążek-Domaradzka
5A Kukła Alina
5B Nowak Eliza
5C Gardyjas Marta
5D Nowicka Monika
6A Stroińska Ewa
6B Iwaniec Katarzyna
6C Galiński Marek
7A Mosiniak Beata
7B Dynak-Diallo Magdalena
7C Jakubiak Anita
8A Barna Paweł
8B Perzanowska Alicja
8C Glińska Agnieszka
3AG Wachal Iwona
3BG Drankiewicz Małgorzata

RADA RODZICÓW SP-2 W GŁOGOWIE
(wyciąg ze statutu - § 10)

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje ogółu rodziców uczniów szkoły.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym, jednego ucznia reprezentuje w nich jeden rodzic.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi: kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców, organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwał, zasady wydatkowania funduszy. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne rodziców.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,
 2. jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcie roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radę pedagogiczną w sprawie programów o których mowa w pkt.1 program ten ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia odpowiedniego programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
5. Celem Rady Rodziców jest:
 1. reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie,
 2. działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
6. Zadaniem Rady Rodziców jest:
 1. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
 2. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
  a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
  b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  c) znajomość regulaminu klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów,
  d) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
  f) delegowanie przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
7. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców uczniów klasy.
 1. zebranie rodziców danego oddziału wybiera spośród siebie w tajnym głosowaniu jednego przedstawiciela do rady rodziców oraz „klasową radę rodziców” składającą się z trzech osób –przewodniczący, skarbnik i sekretarz,
 2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych,
 3. Rada Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
  a) prezydium (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika),
  b) komisję rewizyjną,
 4. najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców,
 5. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje:
  a) opiekuńczą
  b) organizacyjną
8. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, począwszy od września do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

9. Uchwały Rada Rodziców podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

10. Listę uczestników posiedzenia oraz quorum, ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.

11. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

12. Wybory do Rady Rodziców (klasowej Rady Rodziców) odbywają się w głosowaniu tajnym.
 1. zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie,
 2. wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego,
 3. przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie,
 4. nowo wybrana Rada Rodziców ma obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu,
 5. ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
  a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz: komisji rewizyjnej, komisji uchwał i wniosków. Wybory do tych funkcji są jawne;
  b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
  c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi,
  d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
  e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
  f) plenarna dyskusja programowa
  g) uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następującej kadencji.
13. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.

14. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej - złożony do prezydium rady.

15. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium Rady Rodziców,

16. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców,

17. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

18. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, wynikających z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

19. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zebrań z rodzicami na dany rok szkolny oraz z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

20. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
 1. ze składek rodziców,
 2. z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.
21. Wysokość składki ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium Rady Rodziców. Ustalona kwota podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego z rodziców.
 1. jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wnosi się składkę tylko na jedno dziecko,
 2. klasowa Rada Rodziców może zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja jest bardzo trudna. Zwolnienie od wnoszenia składki wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają do prezydium rady zainteresowani rodzice lub wychowawcy klasy.
22. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny” zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)