Konkurs fotograficzny FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY

Konkurs fotograficzny
FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYRODY
pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie
Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie fotograficznym.

Fascynujący Świat Przyrody

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać piękno przyrody Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Głogowa i okolic. Tematyką będzie, więc przyroda, jej unikalność - fauna, flora oraz krajobrazy pokazywane w różnorodny sposób. Konkurs ma również na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.
Warunki konkursu:
 • Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w  Głogowie.
 • Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z przyrodą naszego regionu.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia (na email).
 • Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
  Dopuszcza się:
  • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
  • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
  Nie będą akceptowane prace:
  • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
  • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 • Prace należy wysłać na email: magdalenadobrowlanska@gmail.com podając: imię i nazwisko autora, klasę oraz krótki opis przedstawionego miejsca do dnia 10 lipca 2020 r.
 • Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z  zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
 • Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Organizatorzy:
Magdalena Dobrowlańska
Arlena Kiziak
Rada Rodziców przy SP 2 w  Głogowie

Kategoria - Informacje, Konkursy, Z życia szkoły.