Fascynujący Świat Przyrody – konkurs fotograficzny.

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału w konkursie fotograficznym

Fascynujący Świat Przyrody

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać piękno przyrody Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Głogowa i okolic. Zdjęcia mogą dokumentować piękno przyrody - faunę, florę i krajobrazy pokazywane w różnorodny sposób.
Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Warunki konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne związane z przyrodą naszego regionu.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia (na maila).
Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

4. Prace należy wysłać na maila: magdalenadobrowlanska@gmail.com podając: imię i nazwisko autora, klasę oraz krótki opis przedstawionego miejsca do dnia 30 czerwca 2020 r.
5. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
6. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Organizatorzy:
Magdalena Dobrowlańska
Arlena Kiziak
Rada Rodziców przy SP 2 w Głogowie

Kategoria - Informacje, Konkursy.