Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna / Strefa ucznia / Samorząd

Samorząd Uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…

    Janusz Korczak (1878 – 1942), pedagog, pisarz

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

przewodniczący

- Dominika Rydz                     kl. VI b

 

koordynatorzy

- Natalia Łuszczak                  

- Patrycja Perzanowska            

- Julian Trochanowski                 

- Kornelia Kulpińska    

                 

 

opiekun

- mgr Magdalena Kubacka

 

Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Wrzesień

   • Ustalenie planu działań na cały rok.

   • Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami na godzinach wychowawczych.

   • Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Październik

   • Organizacja wyborów do nowych władz Samorządu Uczniowskiego.

   • Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.

   • Aktualizacja gazetki.

 

Listopad

   • Pomoc przy organizowaniu apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

   • Pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej.

 

Grudzień

   • Aktualizacja gazetki

 

Styczeń

   • Pomoc w akcji „Zima zwierzaków” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

   • Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej.

 

Luty

   • Zorganizowanie poczty walentynkowej.

   • Aktualizacja gazetki.

 

Marzec

    • Pomoc w organizacji przebiegu Pierwszego Dnia Wiosny.

 

Kwiecień

    • Zredagowanie gazetki z okazji Wielkanocy.

 

Maj

    • Pomoc w organizacji apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

    • Pomoc w organizacji „Dnia Dobrych Uczynków”
 

Czerwiec

    • Pomoc przy organizowaniu apelu na koniec roku szkolnego.

    • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się   z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom   zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

                                                                                       Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka

Regulamin Samorządu

Kształt Samorządu

Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Radę Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie tworzą przedstawiciele wszystkich   klas IV-VI wybrani w klasowych wyborach. 

Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Głównymi organami Rady Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego   Samorządu oraz członkowie Rady Samorządu.

Przewodniczący Samorządu

Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV -VI, przy czym kandydat musi uzyskać   największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.

Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.

Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki   przejmuje zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu.

Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

Opiekun Samorządu

Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.

Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.

Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.

Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów   z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

Zebrania Samorządu

Zebrania Samorządu odbywają się w miarę potrzeb.

Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do  zwoływania     specjalnych zebrań Samorządu.

Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie   planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).

Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego         (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

Postanowienia inne

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we   wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do   rozmów z Dyrektorem Szkoły.

Postanowienia końcowe

Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez   Radę Samorządu. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

Opiekun Samorządu - Magdalena Kubacka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tel./fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie