Informacje   

   Kontakt    

 Nasze sukcesy  

  Absolwenci   

Szkoła w panoramie 

            

 

Jesteś tutaj: Strona główna / Świetlica / Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

I

1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo–opiekuńczej szkoły.

2. Do głównych zadań świetlicy należy:

zapewnienie opieki wychowawczej uczniom szkoły,

tworzenie warunków do nauki własnej oraz umożliwienie uczniom korzystania z pomocy w nauce,

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

kształtowanie właściwych postaw i kontaktów interpersonalnych.

3. Do szczególnych zadań świetlicy szkolnej należy:

zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych,

umożliwienie uczestnictwa w zajęciach: rekreacyjnych, relaksacyjnych, plastycznych, technicznych, ruchowych, teatralnych i innych,

organizowanie zajęć rozwijających pasje, zainteresowania i talenty wychowanków,

umożliwienie uczniom uczestnictwa w grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych,

rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, integracji zespołowej,

zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów,

pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,

prowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, przeciwdziałających agresji i przemocy,

współpraca z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,

rozwijanie empatii, kreatywności, inwencji twórczej,

umożliwienie korzystania ze stołówki szkolnej.

4. Świetlica szkolna może objąć opieką wychowawczą również dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy, według zasad ustalonych z wychowawcami klas.

5. Świetlica szkolna może organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy, turnieje, spektakle i inne.

6. Zadania wychowawców świetlicy:

zapewnienie opieki uczniom przebywającym w świetlicy,

współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,

współpraca z rodzicami uczniów,

realizowanie zadań ujętych w planie pracy świetlicy,

organizowanie zajęć wychowawczych, integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych,

włączenie się w realizację Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły.

II

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie:

a)  w szczególności dzieci rodziców pracujących zawodowo,

b) dzieci dojeżdżające do szkoły,

c) dzieci niezgłoszone do świetlicy w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych.

2. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-15.45. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swego dziecka.

III

1. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się uczniów w oparciu o wniosek rodziców/prawnych opiekunów na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa Karta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej decyduje kierownik świetlicy wraz z wychowawcami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3. Dziecko zakwalifikowane do świetlicy jest zobowiązane do:

uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,

przestrzegania zapisów regulaminu świetlicy,

wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,

aktywności podczas zajęć,

kulturalnego zachowania w świetlicy i stołówce szkolnej,

kulturalnego zachowania wobec wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,

każdorazowego zgłaszania wyjścia ze świetlicy, nieoddalania się samowolnie z pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej,

dbania o porządek świetlicy po zakończonych zajęciach.

4. Notoryczne nieprzestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej w konsekwencji prowadzi do skreślenia ucznia z listy uczestników świetlicy.

IV

1. Kierownik świetlicy wraz z wychowawcami każdego roku przygotowuje roczny plan zajęć świetlicowych.

2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i koncepcją pracy szkoły.

3. Rodzice mają prawo opiniować i wnioskować w sprawach świetlicy, w tym w sprawie Planu pracy świetlicy.

4. Roczny Plan pracy świetlicy zostaje przedstawiony rodzicom na zebraniu na początku roku szkolnego.

V

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych oraz sekcjach zainteresowań:

plastyczno-technicznej,

teatralnej,

muzyczno-wokalnej,

tanecznej,

szachowej.

2. Nauczyciele realizujący godziny w ramach art. 42 KN prowadzą sekcje zainteresowań zgodnie z własnymi kwalifikacjami i predyspozycjami.

3. Grupy wychowawcze tworzą uczniowie o zbliżonym wieku, zaś sekcje tworzą wychowankowie o zbliżonych zainteresowaniach.

4. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

VI

1. Świetlica szkolna organizuje imprezy, uroczystości, konkursy, turnieje i inne, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas.

2. Wychowankowie świetlicy mogą brać udział w imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach i wyjściach poza szkołę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3. Kierownik świetlicy lub wychowawcy każdorazowo zgłaszają dyrektorowi wyjście poza szkołę.

VII

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

regulamin świetlicy,

roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej,

tygodniowy rozkład zajęć,

dzienniki zajęć,

karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej,

sprawozdania z działalności świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

  tel./fax: 76 728 65 95

  e - mail:

  sp2sekretariat@fhu-anmar.pl

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

 10.45 - 11.30

 11.45 - 12.30

 12.45 - 13.30

 13.35 - 14.20

Kalendarz - Polski, Calendian

 

Copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie