.

.

.

 

        Aktualności

 

 

       UWAGA!

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

                 2015/2016 odbędzie się

       1 września (wtorek) o godzinie 8.00

                                                                                  Zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16 prosimy rodziców/opiekunów o zgłoszenie się do świetlicy szkolnej w celu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych,  co pomoże w organizacji pracy.

Zaświadczenia o zatrudnieniu należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

 

                                                                                   Dziękujemy

                                                                            Wychowawcy świetlicy

------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

Rządowym programem pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016 będą objęci uczniowie w klasach III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum oraz uczniowie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla wszystkich uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc w zakupie podręczników, na podstawie kryterium dochodowego, będzie ono jednolite (wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych) tj. miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł.

Programem będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niesprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. » zobacz więcej informacji    oraz

»  Ogłoszenie Prezydeta Miasta Głogowa

Wysokość dofinansowania na jednego ucznia wyniesie od 225 zł (np. dla ucznia III klasy szkoły podstawowej) do 450 zł, a w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego – maksymalnie 770 zł na ucznia.      » zobacz tabelę

Wnioski są dostępne w szkole u pedagogów oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce  Pliki do pobrania. .

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

Pomoc w formie stypendium szkolnego przewidziana jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.      » zobacz regulamin

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do 15 września u pedagoga szkolnego.

Wnioski są dostępne w szkole u pedagogów oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce  Pliki do pobrania.

do góry strony